Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

PRAWO

Sortuj wg: ▲ Nazwa produktu | Cena
MERITUM Podatki 2018 - Aleksander Kaźmierski.
Cena: 259,00 zł
szt.
MERITUM Podatki 2018 - Aleksander Kaźmierski.

W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową.

MERITUM Prawo pracy 2018 - Kazimierz Jaśkowski.
Cena: 259,00 zł
szt.
MERITUM Prawo pracy 2018 - Kazimierz Jaśkowski.

Kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce.

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych - Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Cena: 179,00 zł
szt.
Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych - Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.

Publikacja zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżania sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę sądową.

Metodyka sporządzania umów gospodarczych - Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Cena: 159,00 zł
szt.
Metodyka sporządzania umów gospodarczych - Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.

O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności - Anna Machnikowska.
Cena: 129,00 zł
szt.
O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności - Anna Machnikowska.

Książka dokumentuje fundamentalne spory i dyskusje, wzmacniane przez realizowane w latach 2015-2017 przekształcenia ustroju sądów, odbywające się w warunkach konfrontacji politycznej pomiędzy przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej a przedstawicielami władzy sądowniczej.

O szkole od nowa. Rozmowy o edukacji - Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk.
Cena: 59,00 zł
szt.
O szkole od nowa. Rozmowy o edukacji - Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk.

Publikacja powstała z potrzeby dyskusji o edukacji, uwzględniającej charakter i specyfikę polskiego systemu edukacji, społeczeństwa, dokonywanych reform i ich kierunków. Rozmowy zawarte w książce nie koncentrują się na historii, ale na przyszłości. Książka może być punktem odniesienia, zapisem stanu wiedzy i doświadczeń praktyków. Rysuje się w niej obraz edukacji w dobie przemiany: co już się udało, co w polskiej szkole jest pozytywne, co jest jej największą bolączką i jakie są wyzwania na przyszłość.

Pozakodeksowe umowy handlowe - Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Przemysław Bryłowski, Grzegorz Kozieł, Małgorzata Dumkiewicz, Agnieszka Goldiszewicz, Joanna Wiak.
Cena: 239,00 zł
szt.
Pozakodeksowe umowy handlowe - Andrzej Kidyba, Adrian Niewęgłowski, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Przemysław Bryłowski, Grzegorz Kozieł, Małgorzata Dumkiewicz, Agnieszka Goldiszewicz, Joanna Wiak.

Książka stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym, a nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego, w tym zarówno pozakodeksowych umów nazwanych, jak i umów nienazwanych. W drugim wydaniu autorzy dokonali niezbędnych korekt związanych ze zmianą stanu prawnego, m.in. omówili szerzej zagadnienie umowy maklerskiej w zakresie instrumentów finansowych, odnosząc się również do instrumentów pochodnych (derywatów). Uwzględniono też najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu.

Prawo administracyjne. Zbiór przepisów
Cena: 69,00 zł
szt.
Prawo administracyjne. Zbiór przepisów

Stan prawny na 22 września 2017 roku. Uwzględnia zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, postępowania egzekucyjnego w administracji, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Prawo autorskie i prawa pokrewne - Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.
Cena: 69,00 zł
szt.
Prawo autorskie i prawa pokrewne - Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.

Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki prawa autorskiego. Publikacja zawiera również wybór podstawowych aktów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Prawo cywilne. Zbiór przepisów.
Cena: 48,30 zł
szt.
Prawo cywilne. Zbiór przepisów.

Zbiór zawiera następujące akty prawne: Kodeks cywilny, przepisy wprowadzające kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy, księgi wieczyste i hipoteka, kodeks postępowania cywilnego, przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego, prawo prywatne międzynarodowe, prawo o aktach stanu cywilnego, koszty sądowe w sprawach cywilnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym.

Prawo europejskie. Zbiór przepisów.
Cena: 39,00 zł
szt.
Prawo europejskie. Zbiór przepisów.

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Publikacja zawiera między innymi ostatnie wersje skonsolidowane traktatów oraz załączonych do nich protokołów.

Prawo karne. Zbiór przepisów.
Cena: 48,30 zł
szt.
Prawo karne. Zbiór przepisów.

Zawiera: kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, uwzględnia najnowsze zmiany, które weszły w życie w 2017 i wejdą 1 stycznia 2018 roku.

Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów.
Cena: 49,00 zł
szt.
Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów.

Stan prawny na 11 września 2017 roku. Uwzględnia zmiany w Kodeksie cywilnym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Ustawie o scalaniu i wymianie gruntów, Ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa, Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o prawie budowlanym.

Prawo pracy. Zbiór przepisów.
Cena: 69,00 zł
szt.
Prawo pracy. Zbiór przepisów.

Stan prawny na 1 września 2017 roku. Uwzględnia zmiany w Kodeksie pracy, Rozporządzeniu w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy, Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Ustawie o państwowej inspekcji pracy, Ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u - Joanna Modrzyńska.
Cena: 69,00 zł
szt.
Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u - Joanna Modrzyńska.

Książka jest przeznaczona dla dyplomatów, pracowników administracji centralnej i samorządowej, biznesmenów i studentów. Może być przydatna także osobom zatrudnionym w działach współpracy międzynarodowej, często podróżującym za granicę oraz wszystkim tym, którzy chcą utrwalić swoją znajomość etykiety i dobrych manier oraz aspirują do miana kulturalnego i dobrze wychowanego Europejczyka.

RODO w e-commerce
Cena: 119,00 zł
szt.
Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego - Marek Kuryłowicz
Cena: 49,00 zł
szt.
Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego - Marek Kuryłowicz

Słownik ten jest zbiorem terminów, zwrotów i sentencji prawniczych, pomyślanym jako podręczna pomoc i poradnik. Zebrano w nim najczęściej spotykane i powszechnie używane w języku prawniczym pojęcia łacińskie oraz pochodzenia łacińskiego.

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
Cena: 19,90 zł
szt.
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi, a także tekst Karty praz podstawowych Unii Europejskiej.

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy
Cena: 19,90 zł
szt.
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy

Publikacja zawiera teksty ustaw z zakresu prawa finansowego: ustawy o finansach publicznych z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do 4 września 2017 roku.

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl